Arbets- och näringsbyrån - logo
 
Välkommen till tjänsten för CV-sökning!
 
Om tjänsten
 
I CV-netti hittar du tusentals aktiva arbetssökande. Du kan bekanta dig med arbetssökandena genast eller använda CV-vakten som ingår i tjänsten. CV-vakten samlar åt dig de alternativ som utifrån de angivna sökkriterierna är lämpligast och skickar alternativen till din e-post. När du har hittat en lämplig arbetssökande, kan du kontakta honom eller henne omedelbart per e-post eller via andra givna kontaktuppgifter.
 
CV-netti är samarbete enligt gemensamma regler. CV-tjänsten baserar sig på samarbete mellan arbetssökande, arbetsgivare och tjänsteleverantören. Avsikten med tjänsten är att erbjuda den snabbaste kanalen för möte mellan arbetssökande och arbetsgivare. När användarna loggar in i tjänsten förbinder de sig att iaktta tjänstens villkor i syfte att tillförsäkra gemensam nytta.
 
Den som använder tjänsten förbinder sig till följande:
 
- Användaren får inte använda tjänsten för annat ändamål än de som anges i beskrivningen av tjänsten, till exempel inte för marknadsförings- eller kommunikationsändamål eller s.k. massutskick.
- Användaren ska ta hänsyn till de upplysningar och arbetsönskemål som arbetssökanden angett i CV-presentationen, för att rekryteringen ska lyckas. När man tar kontakt med någon, ska detta klart och tydligt basera sig på innehållet i CV-presentationen och en motsvarande arbetstagare ska sökas.
- Användaren förbinder sig att ha de uppgifter som användaren ser i tjänsten bara till sitt eget förfogande och får inte lämna ut uppgifter till utomstående tredje part eller andra som begär information.
- Användaren ska följa de avtal som användaren ingått med den som gett identifikationskoderna och villkoren i samband med användningen av identifikationskoderna.
- Användaren godkänner att det över användarens inloggningar eller sökningar kan samlas statistik och/eller uppföljning och att det maskinellt kan samlas in information för vidareutveckling av tjänsten.
- Användaren är skyldig att till tjänsteleverantören rapportera sådana funktionella eller tekniska fel som användaren eventuellt upptäcker.
 
Tjänsteleverantörens ansvar och rättigheter:
 
- Tjänsteleverantören svarar för att krypterings- och skyddsförfarandena i samband med dataöverföringen inom webbtjänsten är adekvata.
- Tjänsteleverantören försöker se till att tjänsten är tillgänglig dygnet runt under alla veckodagar, men kan inte ansvara för systemets funktion eller för avbrott på grund av tekniska fel, service eller installationsarbeten, störningar i datakommunikationen samt för eventuell förvanskning eller förlust av information eller liknande på grund av detta.
- Tjänsteleverantören har rätt att temporärt avbryta tjänsten, om det är nödvändigt t.ex. med tanke på tjänsten, en teknisk ändring eller uppdatering av tjänsten.
- Tjänsteleverantören har rätt att producera tjänsten på det sätt som leverantören anser vara bäst samt rätt att ändra på tjänstens innehåll.
- Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktionen av den utrustning och de program som användaren använder, eller för deras kompatibilitet med tjänsten. Utrustningsrekommendationerna anges i hjälpen för tjänsten.
- Tjänsteleverantören har rätt att i en störningssituation tillfälligt spärra av användningen av tjänsten. Efter att ha hört Kunden har Tjänsteleverantören vid behov rätt att ta bort rätten till användning av tjänsten antingen helt eller för viss tid.
- Tjänsteleverantören har rätt att ändra dessa tjänstens villkor ensidigt, dock inte så att tjänsten blir avgiftsbelagd. Dessa träder i kraft 01.04.2014 och gäller tills vidare.
 
logga in i tjänsten.