Hoppa till innehåll Villkoren för serviceformen elektronisk utbildningssökning
TE-tjänster - logo Ansökan till arbetskraftsutbildning

Villkoren för serviceformen elektronisk utbildningssökning

Du kan använda tjänsten varje dag kl. 03.00 - 24.00.

Tjänstens villkor skall godkännas efter att den sökande identifierats av kundtjänsten. Nedtill på sidan med tjänstens villkor finns tangenterna "Jag accepterar" och "Jag accepterar ej". Genom att klicka på "Jag accepterar" öppnar sig ansökningsblanketten och genom att klicka på "Jag accepterar ej" öppnas sidan Elektronisk kundtjänst för personkunder. Identifikationen kvarstår även om tjänstens villkor ej skulle accepteras. Utloggning ur identifikationen sker då t.ex. genom att stänga av webbläsaren. Följande text står på sidan för användningsvillkoren:

Termen "Sökande" används i detta sammanhang för person som söker till utbildning och "Tjänsteleverantör" för TE-ministeriet i egenskap av serviceleverantör och upprätthållare av ansöknings- och användarregistret. TE-byråns kundinformationssystemets dataskyddsbeskrivningen finns till påseende vid samtliga TE-byråer.

Servicebeskrivning

I kundtjänsten kan Sökanden lämna in en ansökan via Internet till arbetskraftsutbildning som anordnas av arbetsförvaltningen. Inloggning i kundtjänsten kräver stark autentisering, (webbankskoder, mobilcertifikat eller EID-kort) som för in Sökandens personbeteckning på blanketten, samt därtill förhandsifyllda uppgifter om Sökanden, förutsatt att det från förut finns information om personen i TE-byråns kundinformationssystem. Ansökan träder i kraft omedelbart efter avsändandet. Det andra alternativet är att lämna in ansökan utan identifikation. I detta fall träder ansökan inte i kraft innan Sökanden bestyrk den personligen. Ansökan bör bestyrkas före utgången av utbildningstiden. Ansökningsblankett som sänts utan identifikation bevaras fram till utgångsdatumet för sökning till ifrågavarande utbildning.

Uppgifterna från ansökan överförs i samband med sändningen elektroniskt i TE-byråns kundinformationssystem, där ansökningarna bevaras enligt föreskrifterna för arkivering. Sökande som identifierats (loggat in med webbankskoder, mobilcertifikat eller EID-kort) kan även spara sin ansökan som ofullbordad. I detta fall kan den endast ses och uppdateras av Sökanden själv. Ofullbordade ansökningar raderas automatiskt ur databasen efter att den slutliga versionen av ansökningen sänts i väg eller ansökningstiden för kursen gått ut. Sökanden kan också själv radera en ansökan som sparats som halvfärdig. Ansökningar som redan sänts i väg kan inte raderas via Internet.

De uppgifter som uppgetts på ansökningsblanketten används som hjälp vid elevantagningen till utbildningarna. Uppgifterna används av arbetskraftsmyndigheterna. De eventuella övriga medlemmarna av uttagningsgruppen (t.ex. företrädare för läroanstalter) kan se uppgifterna i ansökan endast om Sökanden givit sitt samtycke till att visa upp dem på ansökningsblanketten. Uppgifter överlämnas inte till utomstående.

Sökanden kan alternativt söka till utbildning med en pappersblankett genom att lämna in den personligen.

De kakor som identifikationen kräver används endast under seansen och försvinner då webbläsaren stängs av.

Sökanden förbinder sig att vid användningen av kundservicen:

  - följa de avtal som slutits med den part som givit identifikationerna samt villkoren för deras användning
  - ansvara för att de uppgifter som uppgivits för kundtjänsten är riktiga och felfria och att inte i samband med nyttandet av servicen störa övriga användare eller kränka rättigheterna för dem eller Tjänsteleverantören
  - ansvara för samtliga egna användaravgifter för utnyttjandet av servicen (t.ex. användningsavgifter av Internet, eventuella samtalsavgifter). Tjänsteleverantören kräver ingen betalning för kundtjänsten.

Tjänsteleverantörens rättigheter och ansvar

Tjänsteleverantören ansvarar för att chiffertekniska och skyddsåtgärder i samband dataöverföringen i samband med nättjänsten är ändamålsenliga.

Tjänsteleverantören strävar till att hålla kundtjänsten tillgänglig dygnet runt under alla veckodagar, men kan inte ansvara för systemets funktion eller för avbrott förorsakade av tekniska fel, serviceåtgärder eller monteringsarbete, störningar i datakommunikationen eller för text som eventuellt förvanskas eller försvinner på grund av detta. Tjänsteleverantören äger rätt att temporärt avbryta servicen om det anses nödvändigt, t.ex. på grund av teknisk omändring eller renovering av servicen

Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktionen av den utrustning eller för de program som Sökanden använder eller för deras kompatibilitet medkundtjänsten. Rekommendationerna till utrustning ingår i serviceanvisningarna. Tjänsteleverantören har rätt att avlägsna ansökningar som strider mot tjänstens villkor eller som skapar störningar.

Ansökningens inverkan på arbetslöshetsskyddet

Genom att lämna in utbildningsansökningen förbinder du dig att inleda utbildningen ifall du blir vald till den. Ifall du utan giltig orsak vägrar att delta i för dig lämplig utbildning som anvisats dig av arbetskraftsmyndigheten, går du miste om rätten till arbetslöshetsförmån antingen på bestämd tid eller tillsvidare. Som utbildning som anvisats av arbetskraftsmyndighet betecknas även utbildning som man sökt på eget initiativ. TE-byrån undersöker om det funnits en giltig orsak för vägrandet.

I vissa fall kan ansökan återtas utan att det anses som en vägran att delta i utbildning. Tillägginformation om möjligheten att återta ansökan fås från TE-byrån.


   ©  UF-centret Till början